top of page

מדיניות פרטיות

השמה חכמה בע"מ (להלן:"החברה") מחויבת להגן על פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט www.smartjob.co.il (להלן:"האתר") ושואפת לספק חווית שימוש מאובטחת ובטוחה. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר ובנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.

אנא קרא את מדיניות הפרטיות ביחד עם תנאי השימוש כיוון שהיא משקפת את זכויותיך וחובותיך לרבות בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן:"חוק הגנת הפרטיות"). אם אינך מסכים לדרך בה נאסף המידע באתר אנו מציעים לך לא להשתמש בשירותינו. 

כללי 

בכל מקום באתר זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע. 

המשתמש מצהיר כי קרא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש והוא מסכים לכל התנאים, ההתניות וההודעות האמורות במסמך זה והוא מתחייב לפעול בהתאם להם בעת שימוש באתר. 

מילוי קורות החיים ומסירת מידע באתר 

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות מובהר למשתמש כי המידע הנמסר על ידו נשמר במאגרי החברה, השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת ומרצונו הטוב והחופשי של המשתמש, על אף שאינו מחויב לעשות כן, להיכלל במאגרי המעסיקים ו/או במאגרי החברה. המשתמש מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך כי פרטיו האישיים, לרבות, אך לא רק, קורות חייו, ציוניו ותוצאות המבחנים והשאלונים שמילא בהתאם לדרישת החברה ו/או המעסיקים (להלן:"פרטי הרישום") וכיוצ"ב, ייחשפו ויועברו למעסיקים פוטנציאליים. ודוק: פרטי הרישום נאספים לצורך בדיקת מידת התאמתו לעבודה ומועברים למעסיקים המנויים על תחום עיסוקו גם מקום אשר המשתמש לא בחר לפרסם ולהעביר את פרטי הרישום אצל ו/או לאותו המעסיק. 

העברה לצדדים שלישיים

החברה תעשה שימוש בפרטי הרישום ובפרטים נוספים הנמסרים על ידי המשתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות. פרטי הרישום (כולל מידע אישי, קורות החיים וקבצים נוספים,לרבות שאלונים וכיוצ"ב של המשתמש אשר צורפו ו/או סופקו על ידו), יועברו למעסיקים פוטנציאליים ו/או צדדים שלישים, אשר רשאים לצפות במידע ולשמור אותו. מובהר, כי החברה אינה יכולה לשלוט בשימוש שלהם ושמירת המידע של המשתמש על ידם אך עושה ככל יכולתה על מנת לחייב את המעסיקים לשמור על הפרטיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות. 

החברה אינה יכולה לשלוט על השימוש שנעשה בקורות החיים או פרטים אחרים על ידי המעסיקים, במהלך הגישה שניתנת להם לבסיס הנתונים באתר. ככל ובין פרטי הרישום כלל המשתמש מידע בנוגע לממליצים, עומדת באחריות המשתמש להבטיח כי האדם ו/או הגוף הממליץ מוכן כי פרטיו האישיים יועברו למעסיקים הפוטנציאליים. 

מובהר כי העברת פרטי הרישום למעסיקים הפוטנציאליים נעשית ללא צורך בקבלת אישור מקדים מהמשתמש לגבי כל אחד מהמעסיקים השונים. בנוסף, ידוע לך שהחברה בין היתר פועלת ומתפקדת כחברת השמה המתמקדת בשידוך בין מועמדים מחפשי עבודה ובין מעסיקים פוטנציאליים וכחלק מעבודתה השוטפת הוא להעביר מידע זה.

ויודגש, החברה רשאית, בלא כל צורך בהסכמה ו/או בהודעה מוקדמת מצד המשתמש, להעביר בנוסף לאמור לעיל מידע אישי של משתמשים ו/או מי מטעמם במקרים להלן:

1. הפרה של תנאי השימור האתר ו/או ביצוע פעולות באמצעות האתר או בקשר עמו אשר מנוגדות לכל דין או מצטיירת ככזו, או ניסיון לבצע פעולות כאלו.

2. במידה ויתקבל בידי החברה צו שיפוטי המחייב אותה למסור כל מידע אודות משתמשי האתר או במקרים של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמשים לבין החברה.

3. בכל מקרה שומרת החברה את זכותה הבלעדית למסור כל מידע אישי אודות משתמשיה כאשר זו סבורה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק לגופך ו/או לרוכשך ו/או לרוכשו של צד שלישי.

זכות לעיין במידע 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. 

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר אצל החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור. 

שימוש בנתונים 

החברה שומרת על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו, והכל בכפוף לכתב זה ולאמור בכל דין. 

האתר עלול להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) על מנת לבדוק את התאמת המשתמש לגופים עבורם הינו מבצע את תהליכי המיון ו/או הגיוס; לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שהאתר ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל המשתמשים ו/או חלקם, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות הגופים המשתמשים במערכת לצורך גיוס עובדים, אבחונם ומיונם; ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי האתר; לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר וכיוצ"ב, בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין. החברה תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות.

איסוף מידע סטטיסטי 

החברה עלולה, בכל עת וללא הודעה מראש ו/או קבלת הסכמת המשמש, בין בעצמה ובין באמצעות אמצעים של צדדים שלישיים, לאסוף מידע סטטיסטי ולנתח את מידע זה. החברה עלולה לנתח, בין היתר אך לא רק, את הרגלי והיקף שימוש המשתמש באתר, תדירות השימוש, מקורות הגישה של המתשמש לאתר וכיוצ"ב. 

רישום לאתר באמצעות צד שלישי

לעיתים, ניתן להרשם לשימוש באתר באמצעות צדדים שלישיים כגון: פייסבוק, גוגל Connect וכיוצ"ב, אנו ממליצים לקרוא את הגדרות הפרטיות של הצד השלישי אשר באמצעותו ביצעת את הרישום לאתר ולנו אין כל אחריות בגין השימוש באמצעות צדדים שלישיים אלה.

אבטחה

החברה נוקטת בסטנדרטים הנהוגים לאבטחת הפרטיות של המידע, כמו כן מיישמת החברה באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. החברה מתייחסת למידע כאל משאב החייב בהגנה מפני אובדן וגישה בלתי מורשית. אנו משתמשים בשיטות אבטחה שונות להגנה על מידע שכזה מפני גישה בלתי מורשית בידי גורמים בתוך החברה ומחוצה לה. יובהר כי החברה תפעל ככל אשר על ידה על מנת להגן על המידע אשר נמצא במאגר המידע שברשותה, אולם, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תישא באחריות למאגר המידע מעבר להגנה אליה היא מחויבת בכפוף לדין הישראלי ומעבר להגנה סבירה בנסיבות העניין. 

מידע תוצאות המבחנים והשאלונים

ידוע למשתמש כי במידה ויעבור אבחונים באמצעות החברה או מי מטעמה, תוצאות האבחונים שיעבור כחלק מהתהליך באתר הינם קניינה הפרטי של החברה ו/או של המעסיק אשר הזמין את האבחונים. מובהר בזאת, כי המשתמש אינו רשאי לקבל את תוצאות מבחניו, ושימוש באתר לצורך הגשת מועמדות למשרות מהווה ויתור מכללא על כל זכויותיו של המשתמש, ככל וקיימות, בעניין זה. מובהר, כי שימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת ומכללא לאמור בסעיף זה. 

המשתמש יהא רשאי לפנות לחברה לצורך קבלת ייעוץ ו/או פלט מידע המבוסס על תוצאות האבחונים שעבר באתר. מובהר בזאת, כי הפקת פלט המידע ו/או קבלת הייעוץ בהסתמך על האבחונים שביצע, עלול להיות כרוך בתשלום נוסף ויודגש כאמור לעיל כי החברה אינה מחויבת למסור את המידע והעברתו תלויה בשיקול דעתה הבלעדי. 

הפסקת פעילות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש. במקרה של הפסקה מלאה של השירות, לא יחויבו המשתמשים המשלמים על השירות החל מהפסקתו. במקרה של הפסקת השירות, החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.

החברה רשאית להפסיק את השימוש שעושה משתמש באתר החברה אם לא יעמוד באלו מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש של החברה. 

שונות

למעט הנאמר בצורה מפורשת במדיניות זו לשמירה על פרטיות, מסמך זה מתייחס רק לשימוש ולמסירת מידע שאנו אוספים ממך. במידה שהינך מוסר מידע אישי לגורמים אחרים, בין אם הם משתמשים באתר שלנו או באתרי אינטרנט אחרים (כגון הרשמה לאתר החברה באמצעות פייסבוק, גוגל CONNECT וכיוצ"ב), כללים שונים עשויים לחול על השימוש שגופים אלה עושים במידע שמסרת להם. מפרסמים אלה פועלים בהתאם לעקרונות פנימיים לשמירה על הפרטיות שגובשו על ידם בלבד. מאחר ואין לחברה שליטה על מדיניות השמירה על פרטיות של צדדים שלישיים, הינך כפוף למדיניותם, ועליך לשאול שאלות ולערוך בירורים לפני מסירת מידע אישי לאחרים. 

החברה, אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר כמידע מלא, ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. למשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע למידע שפורסם באתר.

שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את האתר, משרדו, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו שבגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי הגנת הפרטיות אלה. 

שינוי תנאי מדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי הגנת הפרטיות הנ"ל, בלא צורך בהודעה מוקדמת ו/או בקבלת הסכמת המשתמש. באפשרותכם לעיין בכל עת בתנאי הגנתהפרטיות העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמודי האתר. העדכונים הנ"ל יקבלו תוקף מחייב עם פרסומם הראשון. 

דין וסמכות שיפוט

על תנאים אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בינך לבין האתר תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-אביב בישראל.

bottom of page