top of page

מזכירות החברה - שומרת הסף של הממשל התאגידי התקין


בעולם התאגידי המודרני תפקיד מזכירות החברה הוא קריטי לתפקודה התקין של כל חברה. מזכירות החברה היא הגורם האחראי לניהול הממשל התאגידי ולקיום עקרונות האתיקה והשקיפות בארגון.


במהותו, תפקיד מזכירות החברה הוא לשמש כגורם מפקח ומאזן על התנהלות החברה ודירקטוריון החברה. היא מבטיחה כי החברה פועלת לפי כל הדרישות הרגולטוריות, החוקים והתקנות הרלוונטיים, ומקיימת סטנדרטים גבוהים של ממשל תאגידי נאות.בין תפקידיה המרכזיים של מזכירות החברה ניתן למנות:


1. ארגון והפקת פרוטוקולים מלאים של ישיבות הדירקטוריון והאסיפות הכלליות.

2. מעקב אחר עמידת החברה בתקנות ובחוקים הרלוונטיים בתחום ניירות הערך, דיני החברות והרגולציה הענפית.

3. קיום קשרי עבודה שוטפים עם רשויות רגולטוריות כגון רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך.

4. יישום מדיניות ממשל תאגידי ואכיפת קודים אתיים בחברה.

5. הכוונת חברי הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לחובות והתחייבויות אישיות הנובעות מתפקידם.

6. ניהול אירועי החברה השונים כגון אסיפות שנתיות והנפקות לציבור.


כדי למלא את תפקידה כראוי על מזכירות החברה להיות בעלת כישורים מקצועיים ואישיים מיוחדים:


1. הבנה עמוקה של החוקים והרגולציה הרלוונטיים לתחום הפעילות של החברה.

2. יכולת ניתוח משפטי ויכולת לתת ייעוץ משפטי מקצועי.

3. ערנות ודריכות גבוהה לזיהוי סיכונים משפטיים ורגולטוריים אפשריים. 

4. יכולת התנסחות בכתב ברמה גבוהה לצורך הכנת פרוטוקולים ודוחות.

5. כנות, אמינות ואובייקטיביות בעת מילוי התפקיד.

6. יכולת עבודה בלחץ ובסביבה דינמית ומשתנה.


מזכירות החברה היא למעשה המאזן המרכזי, האמון על שמירת הסדר התקין בתוך החברה. היא משמשת כגורם בלתי תלוי המפקח על הפעילות וההחלטות של ההנהלה והדירקטוריון.  תפקידה החשוב תורם באופן מכריע לאמון הציבור בחברה ולמוניטין התאגידי שלה. בזכות עבודתה המסורה, חברות יכולות להמשיך ולהתנהל בדרך ראויה, אתית והוגנת.Commentaires


bottom of page