top of page

אתיקה במשפטים - קו המשוואה לעורכי דין צעירים  


עריכת הדין היא מקצוע שנושא עמו אחריות רבה והשלכות נרחבות על לקוחות, חברה וציבור. לכן, כעורכי דין, אנו נדרשים להתמודד עם דילמות אתיות רבות ולנווט אותן באופן ראוי ומקצועי. אתגרים אתיים מגוונים צצים כבר מהשלבים המוקדמים של הקריירה ולעורכי דין צעירים חשוב להיות ערניים אליהם.
דילמות אתיות נפוצות בקריירה המוקדמת:


ניגוד עניינים - מצב שבו קיימים אינטרסים מנוגדים בייצוג לקוחות שונים, יחסים אישיים או אינטרסים כלכליים אחרים העלולים להשפיע על שיקול הדעת המקצועי. לא תמיד ניגודי העניינים גלויים לעין.


מחויבות כפולה - לחץ שמופעל מצד המעסיקים (משרדי עו"ד) לפעול בדרך מסוימת, כנגד הערכים והאתיקה המקצועית שקיבלתם בהכשרה שלכם.


לחצי עמיתים - ציפיות ממנהלים או עמיתים ותיקים יותר לעקוף כללי אתיקה ועריכת דין ראויה במטרה "לקצר דרך" לטובת לקוחות.


הגברת יעילות לאומית - דרישות ללכת "צעד אחד רחוק מדי" במטרה לספק יתרון תחרותי ללקוחות או למעסיקים. 


דילמות הנוגעות ללקוחות - לעתים לקוחות מבקשים לבצע פעולות לא חוקיות או לא אתיות תוך מצג שווא. האם להסכים או לסרב?  


לחצי לקוחות על שכר טרחה - לקוחות מפעילים לחצים על עורכי דין צעירים להפחית שכר טרחה באופן לא ראוי.


חוסר מקצועיות - התלבטויות האם להמשיך או להפסיק לעבוד על תיקים כאשר קיים חשש כי היכולות המקצועיות אינן מספקות.


יש דרכים רבות ומגוונות לנהוג בצורה אתית על מנת להתמודד עם דילמות אלה:


1. כבדו ופעלו על פי הכללים של חוק לשכת עורכי הדין והכללים האתיים בכל הזדמנות.


2. פתחו שיח עם עמיתים ותיקים והיוועצו בהם לגבי דילמות אתיות קשות לפני קבלת החלטה.


3. שמרו על סטנדרטים אתיים ומקצועיות גבוהים והבהירו ללקוחות כי אין אתם נכנעים ללחצים פסולים.  


4. העדיפו את טובת הלקוחות שלכם ושמרו על האינטרסים שלהם, אך זאת במסגרת חוקית ואתית. דחו בתוקף דרישות לא ראויות.


5. עמדו על זכויותיכם המקצועיות ודרשו תשלום הולם עבור השירותים המקצועיים שאתם נותנים.


6. הכירו את גבולות היכולת שלכם ודרשו הכשרה והדרכה בתחומים החלשים יותר.  


7. פתחו ערנות עצמית לכל סימני האזהרה שמצביעים על דילמות אתיות שעלולות להיווצר.


אתיקה מקצועית איננה רק קוד חוקי או דגלים שיש לנופף בהם. אלו העקרונות שמנהיגים את מעשינו בפועל ומכוונים את דרכנו. ככל שנקפיד עליהם מלכתחילה כעורכי דין צעירים, כך ניצור קריירה מכובדת ומוערכת של מקצועיות, כבוד ואמון.

Commenti