דירוג משרדים
חברת מחשבות SmartJOB גאה להשיק את דירוג משרדי עוה"ד החדש, בו תוכלו ליהנות ממשובים מפורטים, מעודכנים ורלוונטיים על מגוון משרדי עו"ד. לדירוג ולצפיה לחצו כאן.

מדיניות הפרטיותהשמה חכמה בע"מ (להלן:"החברה") מחויבת להגן על פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט www.smartjob.co.il ו/או SmartJOB.tabar.co.il (להלן:"האתר") ושואפת לספק חווית שימוש מאובטחת ובטוחה. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר ובנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.

אנא קרא את מדיניות הפרטיות כיוון שהיא משקפת את זכויותיך וחובותיך לרבות בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן:"חוק הגנת הפרטיות"). אם אינך מסכים לדרך בה נאסף המידע באתר אנו מציעים לך לא להשתמש בשירותינו. 

כללי 
בכל מקום באתר זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע. 
ע"י סימון קראתי והבנתי את תנאי השימוש, מצהיר המשתמש כי קרא מסמך זה והינו מסכים לכל התנאים, ההתניות וההודעות האמורות במסמך זה והינו מתחייב לפעול בהתאם להם. 

מילוי קורות החיים ומסירת מידע באתר 
בהתאם לחוק הגנת הפרטיות מובהר למשתמש כי המידע הנמסר על ידו נשמר במאגרי החברה ,השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת ומרצונו הטוב והחופשי של המשתמש, על אף שאינו מחויב לעשות כן, להיכלל במאגרי המעסיקים. המשתמש מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך כי פרטיו האישיים, לרבות, אך לא רק, קורות חייו, ציוניו ותוצאות המבחנים והשאלונים שמילא בהתאם לדרישת החברה ו/או המעסיקים (להלן:"פרטי הרישום"), ייחשפו ויועברו למעסיקים פוטנציאליים. ודוק; פרטי הרישום נאספים לצורך בדיקת מידת התאמתו לעבודה ומועברים למעסיקים המנויים על תחום עיסוקו גם מקום אשר המשתמש לא בחר לפרסם ולהעביר את פרטי הרישום אצל ו/או לאותו המעסיק. 
ככל והמשתמש מעוניין שפרטי הרישום לא יופיעו במאגר הכללי של המעסיקים מאותו תחום עליו לשלוח על כך הודעה בכתב בתוך 24 שעות ממועד הגשת קורות החיים באמצעות האתר, בדוא"ל support@smartjob.co.il

העברה לצדדים שלישיים
החברה תעשה שימוש בפרטי הרישום ובפרטים נוספים הנמסרים על ידי המשתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות. פרטי הרישום (כולל קורות החיים של המשתמש), יועברו למעסיקים פוטנציאליים שונים (צדדים שלישיים), אשר רשאים לצפות במידע ולשמור אותו. מובהר, כי החברה אינה יכולה לשלוט בשימוש שלהם ושמירת המידע של המשתמש על ידם אך עושה ככל יכולתה על מנת לחייב את המעסיקים לשמור על הפרטיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות. 

מובהר כי העברת פרטי הרישום למעסיקים הפוטנציאליים נעשית ללא צורך בקבלת אישור מקדים מהמשתמש לגבי כל אחד מהמעסיקים השונים. 

החברה אינה יכולה לשלוט על השימוש שנעשה בקורות החיים או פרטים אחרים על ידי המעסיקים, במהלך הגישה שניתנת להם לבסיס הנתונים באתר. ככל ובין פרטי הרישום כלל המשתמש מידע בנוגע לממליצים, עומדת באחריות המשתמש להבטיח כי האדם ו/או הגוף הממליץ מוכן כי פרטיו האישיים יועברו למעסיקים הפוטנציאליים. 

זכות לעיין במידע 
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. 
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר אצל החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור. 

שימוש בנתונים 
החברה שומרת על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו, והכל בכפוף לכתב זה ולאמור בכל דין. 

האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) על מנת לבדוק את התאמת המשתמש לגופים עבורם הינו מבצע את תהליכי המיון ו/או הגיוס; לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שהאתר ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל המשתמשים ו/או חלקם, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות הגופים המשתמשים במערכת לצורך גיוס עובדים, אבחונם ומיונם; ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי האתר; לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר, בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין. החברה תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies ממחשבך בכל רגע.

רישום למנוי באמצעות פייסבוק (Facebook.com)
לעיתים, האתר מאפשר למשתמש להרשם כמנוי חינם באמצעות Facebook Connect. הרישום לאפליקצייה הינה יישום חינם המאפשרת לנו להתאים ביתר קלות את המשרות הרלוונטיות עבורכם ולשתף עם חבריכם את המשרות אליהן אתם מגישים מועמדות. סעיף זה מתאר עבורכם מה קורה בתוך היישום לאלו שנרשמים באמצעות פרופיל הפייסבוק שלהם בכדי לקבל מנוי בחינם;
כאשר הנך מאשר את הרישום לפורטל באמצעות הפייסבוק שלך הינך חשוף ללא תשלום לכלל המשרות המתפרסמות באתר. אם הגדרת שהקהל שהתכנים יתפרסמו יהיה 'ציבורי' אזי הגשת מועמדותך למשרה ו/או קריאת תכנים באתר עשויה להיות משותפת עד 30 יום עם חבריך בפייסבוק ו/או באתרים שותפים אחרים. באפשרותך להגדיר בפייסבוק את אופן הגדרת השיתוף שלך. אנו, כברירת מחדל, הגדרנו שיתוף ציבורי. 
שים לב - אם ברצונך לשמור על חיפוש עבודה דיסקרטי - אזי עליך לשנות את הגדרות היישום ל-'אישי' בכדי שהתכנים לא ייתפרסמו מחוץ לפרופיל שלך. 
אנו ממליצים לקרוא את הגדרות הפרטיות של פייסבוק בלינק הבא.

אבטחה

החברה נוקטת בסטנדרטים הנהוגים בתעשייה להבטחת הסודיות של המידע האישי המזוהה אודותיך, כמו כן מיישמת החברה באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. החברה מתייחסת למידע כאל משאב החייב בהגנה מפני אובדן וגישה בלתי מורשית. אנו משתמשים בשיטות אבטחה שונות להגנה על מידע שכזה מפני גישה בלתי מורשית בידי גורמים בתוך החברה ומחוצה לה. יובהר כי החברה תפעל ככל אשר על ידה על מנת להגן על המידע אשר נמצא במאגר המידע שברשותה, אולם, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תישא באחריות למאגר המידע מעבר להגנה אליה היא מחויבת בכפוף לדין הישראלי ומעבר להגנה סבירה בנסיבות העניין. 

מידע תוצאות המבחנים והשאלונים
ידוע למשתמש כי תוצאות האבחונים שיעבור כחלק מהתהליך באתר הינם קניינה הפרטי של החברה ו/או של המעסיק אשר הזמין את האבחונים. מובהר בזאת, כי המשתמש אינו רשאי לקבל את תוצאות מבחניו, ושימוש במערכת לצורך הגשת מועמדות למשרות מהווה ויתור מכללא על כל זכויותיו של המשתמש, ככל וקיימות, בעניין זה. מובהר, כי שימוש במערכת מהווה הסכמה מפורשת ומכללא לאמור בסעיף זה. 

המשתמש יהא רשאי לפנות לחברה לצורך קבלת ייעוץ ו/או פלט מידע המבוסס על תוצאות האבחונים שעבר באתר. מובהר בזאת, כי הפקת פלט המידע ו/או קבלת הייעוץ בהסתמך על האבחונים שביצע, יהא כרוך בתשלום נוסף. 


הפסקת פעילות
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש. במקרה של הפסקה מלאה של השירות, לא יחויבו המשתמשים המשלמים על השירות החל מהפסקתו. במקרה של הפסקת השירות, החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.

החברה רשאית להפסיק את השימוש שעושה משתמש באתר החברה אם לא יעמוד באלו מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. 

שונות
למעט הנאמר בצורה מפורשת במדיניות זו לשמירה על פרטיות, מסמך זה מתייחס רק לשימוש ולמסירת מידע שאנו אוספים ממך. במידה שהינך מוסר מידע אישי לגורמים אחרים, בין אם הם משתמשים באתר שלנו או באתרי אינטרנט אחרים, כללים שונים עשויים לחול על השימוש שגופים אלה עושים במידע שמסרת להם. מפרסמים אלה פועלים בהתאם לעקרונות פנימיים לשמירה על הפרטיות שגובשו על ידם בלבד. מאחר ואין לחברה שליטה על מדיניות השמירה על פרטיות של צדדים שלישיים, הינך כפוף למדיניותם, ועליך לשאול שאלות ולערוך בירורים לפני מסירת מידע אישי לאחרים. 
החברה, אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר כמידע מלא, ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. למשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע למידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לו בדואר אלקטרוני. 

שיפוי
המשתמש מתחייב לשפות את האתר, משרדו, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו שבגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי הגנת הפרטיות אלה. 

שינוי תנאי הגנת הפרטיות
החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי הגנת הפרטיות הנ"ל, בלא צורך בהודעה מוקדמת. באפשרותכם לעיין בכל עת בתנאי הגהת הפרטיות העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמודי האתר. העדכונים הנ"ל יקבלו תוקף מחייב עם פרסומם הראשון. 

דין וסמכות שיפוט
על תנאים אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בינך לבין האתר תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-אביב בישראל.

Contact תמיכה\צור קשר