דירוג משרדים
חברת מחשבות SmartJOB גאה להשיק את דירוג משרדי עוה"ד החדש, בו תוכלו ליהנות ממשובים מפורטים, מעודכנים ורלוונטיים על מגוון משרדי עו"ד. לדירוג ולצפיה לחצו כאן.

תנאי שימוש


כללי
ברוך הבא לאתר SmartJOB.co.il הפעיל גם דרך אתרי משנה לרבות SmartJOB.Tabar.co.il:(להלן: "האתר")
מטרת תנאי שימוש אלו הינה להבהיר ולהסדיר את היחסים בין חברת מחשבות השמה חכמה בע"מ שהינה הבעלים והמפעילה של האתר (להלן:"החברה") לבין כל אדם המשתמש בשרותי האתר (להלן:"המשתמש"). אנא קרא את התנאים בעיון שכן שימוש באתר ובשירותיו כפופים לתנאים המפורטים להלן ולאמור בכל דין.
השימוש באתר הנו על אחריות המשתמש בלבד ועצם השימוש מהווה הסכמה לתנאיו. כל האמור בתנאים לעיל ולהלן מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לנשים וגברים כאחד. 
בשימושך באתר זה הנך מאשר בזאת שקראת את תנאי השימוש והנך מסכים באופן מלא לכל תנאי השימוש באתר וכי תפעל לפי התנאים המפורטים בתנאי השימוש.
במידה ואינך מסכים לתנאים אלו אנא הפסק את השימוש באתר זה.

פתרון מקוון לבחינת ההסמכה
הפתרון לבחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין הוכן על ידי צוות מחשבות בשעות הראשונות לאחר הבחינה. כמובן שאין זה פתרונה של לשכת עורכי הדין, אשר יתפרסם לאחר שתתכנס ועדת הבחינות.
הפתרון מנסה לקלוע לכוונתה של הוועדה הבוחנת, אולם קיימות שאלות בהן רמת הדיוק בניסוח השאלות בבחינה היא נמוכה ולפיכך גם נפגעת רמת פתרון זה. על כן, אם לאור פתרון זה הציון אותו השגת הינו גבולי, עליך להמתין לפתרון הסופי מטעם לשכת עורכי הדין.
שימו לב כי, כמו בכל בחינה בשנים האחרונות, קיימות שאלות בבחינה שלאחר בדיקה ראשונית עולה כי יש מקום לפסלן או לאשר בהן מספר תשובות נכונות. בכל מקרה, רק לאחר שיתפרסם פתרונה של לשכת עורכי הדין, יהיה ניתן להכין ולהגיש השגות על הבחינה.
החברה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. 


קניין רוחני
החברה הינה הבעלים הבלעדי של כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הזכויות המוסריות, הרעיון העומד ביסוד האתר, תוכנו, עיצובו, עריכתו, אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, סימניו המסחריים, הפטנטים והמדגמים של האתר בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, הדפים הכלולים באתר, המידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, דיוורים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים, תכנים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן:"המידע"). המידע הנו רכושה הבלעדי של החברה, אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהחברה ואין לעשות בו שימוש אלא לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים.
מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי השימוש כל המפרסם באתר מעביר לחברה את זכויות הקניין הרוחני בהקשר עם תוכן המודעה/פרסום. כל מודעה או תוכן פרסומי של המפרסם הינה באחריות המפרסם בלבד.
החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם כתוצאה מפגיעה בקניין רוחני שהופר ע"י המפרסם בנוגע לפרסום לא מורשה ותקין אשר מפר אובייקטים של זכויות יוצרים או כל זכות קניין אחרת.
בנוסף החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן המפורסם על ידי המפרסם במידה ויש חשש כי הופרו זכויות יוצרים.


היעדר אחריות
המידע באתר נאסף ומפורסם על ידי מקורות רבים, החברה עושה מה שביכולתה על מנת לספק מידע נכון, שלם ומהימן. המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. המשתמש לא יעלה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
החברה לא תישא בשום פנים ואופן באחריות למידע ולאתרים שאליהם מקשר האתר, לרבות שלמותם, מהימנותם, דיוקם או עדכניותם של כל אתר ומידע כזה. כל המסתמך על אתרים משפטיים ומידע משפטי שקושרו מתוך האתר, עושה זאת על אחריותו בלבד. אין להסתמך על מאמר או ידיעה חדשותית באתר זה כאילו היו עצה משפטית וחובה על המשתמש להיוועץ בעורך-דין לפני כל הסתמכות כזו.
החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם כתוצאה מקישור לתכנים וקישורים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. המשתמש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידי המשתמש ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
המשתמש מצהיר כי לא יעלה כלפי החברה כל טענה בגין הסתמכותו של המידע באתר כמידע מלא, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר כמידע מלא.
החברה לא תישא באחריות לכל תוצאה ונזק שתנבע משימוש באתר, במישרין או בעקיפין.
כמו כן, החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, שתנבע מהטפסים הנמצאים באתר, ככל שכאלה נמצאים. השימוש בטפסים הינו על אחריות המשתמש בלבד. החברה דוחה כל אחריות להפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, סוסים טרויאנים, תוכנות וקבצים הרסניים אשר עלולים לגרום נזק למחשבו האישי של המשתמש ו/או למידע המאוחסן בו וכל נזק אחר שנובע משימוש באתר והמשתמש מאשר ומצהיר כי הוא אחראי באופן בלעדי לכל שימוש באתר.
החברה אינה מתחייבת שפעולת האתר לא תופרע או תתנהל בלא הפסקות, בבטחה ובלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, בין אם באתר או במי מהספקים העובדים עם האתר.
החברה אינה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום, תכנים או הצעות מסחריות שמופיעים באתר. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים, תכנים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל המפרסם, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי החברה.


פרסום ושימוש באתר
האתר כולל, או יכלול, מודעות, תכנים ופרסומות מטעמו של המשתמש לרבות:הצעות עבודה, שירותים או מידע (להלן:"הפרסום") המודעות המפורסמות יכולות להיות בכל צורה ומטעם כל גורם שהוא בהתאם לתנאי השימוש באתר.
החברה אינה אחראית לתוכן המודעות, שהינו באחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה רשאית לפי שיקול דעתה לבטל/לערוך מודעות, תכנים, פרסומים שתוכנן אינו מתיישב עם תנאי השימוש והסטנדרטים של האתר. המשתמש מאשר ומצהיר כי תוכן המודעות, התכנים, הפרסומים אינו מפר ולא יפר זכויות יוצרים ולא פוגע בצדדים שלישיים ותוכן הפרסום הנו חוקי.
המשתמש מצהיר כי מודעות המפורסמות על ידו באתר מיועדות לגברים ונשים כאחד ואינן מפלות כמתחייב בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, כמו כן מצהיר המשתמש כי המודעה אינה פקטיבית ומיועדת למטרות קידום ושיווק המשתמש, המשתמש לא רשאי להכניס כתובת דואר אלקטרוני לגוף המודעה למטרת העברת קו"ח.
בנוסף שומרת החברה על פי שיקוליה הבלעדיים את הזכות בנוגע לתכנים המפורסמים באתר על ידה, ולא תהיה עליה שום מגבלה באשר לאופי ואופן הפרסום, עריכתם והסרתם.
החברה מבהירה בזאת כי לא תהיה כל הגבלה על פרסומות הקשורות לאופי ותוכן המודעות המפורסמות על ידי המשתמש, ולמשתמש לא תהיה כל זכות לתמורה כלשהיא או פיצוי בגין פרסום של החברה לשירות מקביל/מתחרה לתוכן הפרסום של המפרסם וללא כל הודעה מוקדמת למפרסם באתר.
החברה מפצירה במשתמש לבחון את המודעות והתכנים היטב, ולהתייחס לפרסום בזהירות הנדרשת. בהמשך לאמור לעיל, אין לראות בפרסום כהמלצה או עידוד מטעם האתר לביצוע כל פעולה שהיא.
השימוש באתר לרבות כל השירותים המוצעים בו הם באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מתחייב בזאת כי לא יפעיל כל אמצעי טכנולוגי/אלקטרוני/אוטומטי/רובוטי להעתקת תכנים מהאתר או הכנסתם לאתר, כל פעולה מסוג זה יהווה שימוש בניגוד לתנאי השימוש והחברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר תכנים אלו ולתבוע בגינם פיצוי הולם.


שירותים המחייבים רישום
באתר קיימים שירותים הטעונים רישום. שימוש באילו מהשירותים האמורים מחייב השלמת תהליך הרשמה, מסירת פרטים המתבקשים במהלכו ואישור להסכם הפרטיות המקוון הנלווה לשירות, ככל שכזה קיים (באם לא קיים הסכם פרטני כאמור, יחולו הוראות תנאי שימוש אלו). הנתונים שימסור המשתמש בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות האתר. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירת הפרטים לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשם המשתמש. האתר יעשה שימוש בפרטי המשתמש בהתאם להסכם הפרטיות הקיים באתר ואשר מופיע בכל אחד מעמודיו ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. האתר רשאי, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי, שלא לאפשר למשתמש להשתמש בשירות הטעון רישום או שלא לאפשר רישום לשירות כאמור.


דיוור אלקטרוני
האתר, או מי מטעמו יפיצו, מעת לעת, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני, בתדירות שתקבע החברה, מידע שונה, הטבות והצעות לרבות מידע פרסומי(להלן:"שירות דיוור אלקטרוני"). בעת הרשמתך לאתר ובהסכימך לתנאי השימוש הנך מסכים להיות מנוי על שירות רשימות הדיוור (דבר אשר ילמד על הסכמתך לקבל את המידע הפרסומי באמצעות הדואר האלקטרוני).


במסגרת ההרשמה תתבקש למסור באתר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. החברה תשתמש במידע שתמסור על-פי מדיניות הפרטיות המתפרסמת באתר. החברה רשאית להחליט, לפי שיקול דעתה המוחלטת, שלא לספק את השירות למי מהנרשמים לו או לחדול מכל סיבה שהיא מאספקתו, בין אם למשתמש מסוים ובין אם בדרך כלל. באפשרותך לבטל את שירות הדיוור האלקטרוני בין באמצעות הוראה שתיתן באמצעות המייל שנשלח אליך, בין באמצעות ביטול הרשאת הדיוור באיזור האישי או על ידי שליחת מייל לכתובת: remove@smartjob.co.il 

שימוש החברה במידע אישי
החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע האישי של המשתמשים לצורכי האתר, בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה ובכפוף למפורט להלן בתנאי השימוש. יחד עם זאת, שומרת החברה על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו, והכל כפוף לאמור במדיניות הפרטיות של החברה ולאמור בכל דין.

העברת מידע לצד ג' ולמפרסמים אחרים
יתכן והחברה תבחר להעביר את נתוניהם של המשתמשים באתר ממאגרי המידע של החברה לצד ג' ולמפרסמים שונים. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה ונזק, ישיר או עקיף, שתנבע מפנייה של צדדים אלה אל המשתמש.
המשתמש מאשר ומצהיר בזאת כי בהסכמתך לתנאי השימוש הנך מוותר על כל טענה או דרישה כלפי החברה ומאשר את העברת המידע.


תשלום ואבטחת מידע באתר
האתר משתמש בפרוטוקול אבטחתSSL  , פרוטוקול אבטחה זה הוא מהמחמירים בעולם ועומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר אשר מאפשר הצפנה של המידע העובר בין האתר לשרת. כמו כן סליקת האשראי באתר מאובטחת, מוגנת ומתבצעת ע"י חברת קרדיט גארד (למידע נוסף על חברת קרדיט גארד ניתן למצוא באתר חברת קרדיט גארד)
על אף מאמציה של החברה לאבטח את האתר באמצעים מתקדמים, החברה לא תישא באחריות מכל סוג שהוא במקרה של חשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר והחברה ולמאגרי המידע שברשותה.

שינויים באתר
החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע מהמשתמש את השימוש באתר; למנוע גישה לאתר, כולו או חלקו; לבטל את הרשמת המשתמש לשירותים באתר או להסיר או למחוק כל מידע או תוכן שהתפרסם באתר.
החברה תעשה זאת בכל מקרה של הפרת תנאים אלה ובכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים למשתמשים באתר, לחברה או מי מטעמה.
הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר על פי כל דין ועל-פי הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה.
החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.
שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ואינה מתחייבת כי לא יהיו שיבושים  או לעורר אי-נוחות וכיו"ב.
למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע השינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.


הגשת קורות-חיים באמצעות האתר
הגשת קורות חיים באמצעות האתר מהווה הסכמה מפורשת ומכללא מצד המשתמש להיכלל במאגר מחפשי העבודה של החברה וכלל המעסיקים.לפרסם את פרטיו האישיים של המשתמש, לרבות, אך לא רק, קורות חייו, פרופילו האישי, ציוניו ותוצאות המבחנים והשאלונים שמילא גם מקום אשר המשתמש לא בחר לפרסם את פרטיו אצל אותו המעסיק.
למשתמש לא תהיה אפשרות לצפות בתוצאות של אבחונים במידה והתבקש לבצע ע"י החברה או מהמעסיקים המשתמשים באתר.
ככל ותתבצע עסקה או ייכרת הסכם עבודה בעקבות השימוש באתר, תסוכם העסקה ו/או ההסכם אך ורק בין הצדדים המעוניינים. החברה או מי מטעמה לא תהא אחראית ולא תהיה צד בעסקה ו/או בהסכם גם עם המידע בין הצדדים יועבר באמצעות האתר, החברה או מי מטעמה.


דמי שימוש/ביטול או הקפאה
השימוש בשירותים המוצעים באתר זה, חלקם או כולם, ייתכן ויהיו כרוכים בתשלום מסוגים ותעריפים שונים כפי שיקבעו על פי שיקול דעתה של החברה, ויפורסמו באתר מעת לעת.
כמו כן, החברה רשאית לשנות את התעריפים, לערוך מבצעים, הנחות ולהעניק הטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
תשלום דמי השימוש למשתמש הנו לעיתים ל"תקופה מתמשכת", בעסקה לתקופה מתמשכת נותן המשתמש את הסכמתו לתשלום דמי שירות חודשיים לתקופה בלתי קצובה, וכל עוד לא בוטל השירות על ידי המשתמש כמפורט בתנאי שימוש אלה דמי השימוש החודשים ייגבו מראש מדי חודש בחודשו.
משתמש אשר מנוי לשירות בתשלום רשאי להודיע בכל עת על ביטול מנוי בתשלום באמצעות פניה למוקד השירות של החברה בטלפון 03-6160466 או בפקס 03-6160335 או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: support@smartjob.co.il  או בפנייה בדואר לכתובת : יד חרוצים 12 תל אביב מיקוד 67778. היה והמשתמש הודיע על ביטול מנוי  בתשלום לחברה, החברה תחדל לחייבו בדמי השימוש בתוך שלושה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול, ובמידה והודעת הביטול נמסרה בדואר רשום - בתוך שישה ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול.
מובהר בזאת, כי דמי השימוש ששולמו לא יוחזרו עבור החודש בו התבקש הביטול, אלא עבור חודשים עוקבים בלבד. דמי השימוש עבור המשתמש באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
השימוש בשירותי האתר בתשלום הינם מוגבלים למשתמשים מעל גיל 18. משתמש המשלם דמי שימוש באתר, מצהיר בזאת כי הינו מעל גיל 18, וכי השימוש באתר מותר לו על-פי כל דין. יודגש כי החברה לא תגבה סכום כלשהו כדמי ביטול.
אם בוטלו דמי השימוש החודשים  בעבור השירות באתר בתעריף שאינו מתחדש במהלך החודש שעבורו שולמו דמי המנוי, יינתן למנוי החזר יחסי בלבד של דמי המנוי בקיזוז העלות המקורית של העלות המלאה. למען הסר ספק ועל אף האמור לעיל, לא ינתן החזר כספי למשתמש אשר רכש מסלול המשלב בתוכו מוצר נלווה נוסף.
במקרה של הקפאה של השירות, יישמרו למשתמש מספר הימים הנותרים ממועד הודעת ההקפאה לשימוש עתידי, בכל עת.
לא יינתן החזר כספי בגין התקופה בה נעשה שימוש בשירותים המוצעים באתר בתשלום ואשר קדמה להודעת הביטול. על אף האמור לעיל, מקום והמשתמש קיבל את התמורה הייחודית שבמבצע, לא יינתן החזר כספי.


דיוורי סוכן חכם/סוכן משרות
שירות זה מאפשר למשתמש לקבל לכתובת הדואר האלקטרוני דיוורים רלוונטים למטרת השימוש באתר. החברה משתדלת לעשות כמיטב יכולה על מנת להתאים את הדיוורים להגדרות המשתמש אך אינה מתחייבת על התאמתם, מבלי לפגוע בשאר תנאי השימוש המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כנגד החברה בגין שירותים אלו.
עם ההרשמה לאתר המשתמש מאשר קבלת הודעות בדואר האלקטרוני, בתדירות ובתנאים מבין האפשרויות המוצעות באתר, אולם החברה אינה מתחייבת כי יתקבלו הודעות התואמות את הגדרות הסוכן.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות הסוכן בכל עת וללא הודעה מוקדמת למשתמש. כמו כן, הסרה מרשימת הדיוור של החברה אינה הסרה מדיוורי הסוכן ובמידה והמשתמש מעוניין להסיר את דיוור הסוכן החכם עליו לגשת לאיזור האישי ולשנות את ההגדרה באזור הסוכן החכם/משרות.


הפסקת פעילות
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש. במקרה של הפסקה מלאה של השירות, לא יחויבו המשתמשים המשלמים על השירות החל מהפסקתו. במקרה של הפסקת השירות, החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.
החברה רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש באתר אם לא יעמוד באלו מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של משתמש באתר במידה והתעורר חשד לשימוש באתר שלא למטרה אליה הוא מיועד. בכל מקרה בו יבוצע שימוש מסחרי ו/או הפרה של זכויות הקניין הרוחני של החברה על ידי המשתמש ו/או על ידי צד ג' אשר קיבל את שם המשתמש והסיסמא האישיים מן המשתמש, מסכים המשתמש לפצות את החברה בפיצוי מוסכם בסך 100,000 ₪ ללא צורך בהוכחת נזק.

שיפוי
המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

שינוי תנאי השימוש
החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש הנ"ל, בלא צורך בהודעה מוקדמת. בכל עת יוכל המשתמש לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמודי האתר.

דין וסמכות שיפוט
על תנאים אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת בין המשתמש לבין האתר ו/או החברה, תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-אביב בישראל.

Contact תמיכה\צור קשר